PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 98/19) i članka 59. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Mursko Središće, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Mursko Središće na svojoj 7. sjednici Upravno  vijeće donijelo je

 

    PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Maslačak“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se mjerila, pravila i postupak upisa djece u Dječji vrtić „Maslačak“ (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje prava prvenstva pri upisu te uvjeti ispisa djeteta iz Vrtića.

 

Članak 2.

U Vrtić se mogu upisati djeca sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: pedagoški standardi).

Odgojna skupina po programima može se organizirati ukoliko postoji dovoljan interes roditelja/skrbnika i prijavljene djece, sukladno propisanim pedagoškim standardima.

 

Članak 3.

Pedagoška godina počinje 1. rujna tekuće godine, a završava 31. kolovoza sljedeće godine.

 

Članak 4.

 1. Na temelju odluke Upravnog vijeća objavljuje se obavijest o upisima djece.
 2. Obavijest o upisima djece objavljuje se na mrežnim stranicama Vrtića i osnivača i na oglasnim pločama Vrtića.
 3. Obavijest o upisima djece koja se objavljuje sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa.

 

 1. UPIS DJECE U PROGRAME (ZAHTJEV ZA UPIS)

Članak 5.

Pravo na upis u programe Vrtića ima dijete s prebivalištem/boravištem na području grada Mursko Središće. Ukoliko se prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti upisa. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati djeca iz susjednih općina. Roditelji djece iz susjednih općina plaćaju punu ekonomsku cijenu izabranog programa ili njihova uprava sufinancira dio troškova do pune ekonomske cijene.

 

Članak 6.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Vrtića. U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu. U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života. U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja. U redovite programe obogaćene specifičnim sadržajima može se upisati dijete rane ili predškolske dobi, a sukladno nadležnog Ministarstva za pojedini program.

 

Članak 7.

Zahtjev za upis (u daljnjem tekstu: zahtjev) s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj).

Uz zahtjev se prilaže:

 • Preslika rodnog lista
 • Ispunjen upitnik za roditelje za upis u jaslice/vrtić
 • Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika
 • Potvrdu o radnom statusu roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini, potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta
 • Potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na području grada Mursko Središće).
 • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 • Nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinsku dokumentaciju i stručne nalaze i mišljenja, ukoliko postoji teškoća u razvoju djeteta

Zahtjev za upis podnosi se u mjesecu svibnju, a predaje se osobno, poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Ulica Slatine 2, putem e-pošte: maslacak@mursko-sredisce.hr

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u opisnom roku predati zahtjev s potpunom dokumentacijom.

 

 

Članak 8.

Postupak upisa djece u odgojno-obrazovni program provodi se temeljem rezultata cjelovitog uvida u razvoj i potrebe svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima djece uz nazočnost djeteta koji obavljaju članovi stručnog tima vrtića, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribave mišljenja bitnih za odlučivanje.

 

Članak 9.

Vrtić je dužan u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis djeteta objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama matičnog objekta sa sljedećim podacima:

– o prihvaćenim zahtjevima za upis djeteta

– o odbijenim zahtjevima za upis djeteta – s obrazloženjem

– o raspoloživim kapacitetima Vrtića nakon rezultata upisa

Lista čekanja također se objavljuje na oglasnim pločama Vrtića.

Članak 10.

U Vrtiću je organiziran program predškole koji je obavezan za svako dijete u godini prije polaska u osnovnu školu. Za dijete koje je korisnik usluga Vrtića u redovitom programu, program predškole je integriran u redoviti program. Obveznik škole koji ne koristi usluge Vrtića ostvaruje pravo direktnog upisa u program predškole temeljem zahtjeva za upis.

 

III. OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISU

 

Članak 11.

Pravo prvenstva ostvaruju djeca koja su već upisana u Vrtić. Ako se sva djeca po zaprimljenim zahtjevima mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji reda prvenstva.

 

Članak 12.

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Vrtić prema sljedećim kriterijima (čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

 1. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata
 2. Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
 3. Dijete čija su oba roditelja zaposlena ili su na redovnom školovanju
 4. Dijete samohranih zaposlenih roditelja ili udomitelja
 5. Dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem
 6. Dijete bez oba roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 7. Dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe u vrtiću što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja.
 8. Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
 9. Dijete čiji je brat ili sestra polaznik Vrtića

 

Članak 13.

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz Vrtića, u novoj pedagoškoj godini nemaju prednost pri upisu u odnosu na djecu koja se prvi put upisuju u Vrtić.

 

Članak 14.

Roditelj djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda nadležnog tijela
 • za dijete s teškoćama u razvoju – Rješenje /nalaz i mišljenje centra za socijalnu skrb, medicinsku dokumentaciju
 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju
 • za dijete samohranog roditelja – smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb da sam uzdržava dijete
 • za dijete uzeto na uzdržavanje – Rješenje/potvrda centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih

 

Članak 15.

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje se na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programom i uvjetima koje Vrtić može ponuditi. Duljinu trajanja boravka djeteta s teškoćama određuje u svakom pojedinačnom slučaju stručni tim Vrtića. Roditelj, odnosno skrbnik je dužan dostaviti Vrtiću nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz obvezu odazivanja na poziv Vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za integraciju djeteta u Vrtić.

 

 

Članak 16.

Tijekom godine u Vrtić se mogu upisati djeca s liste čekanja ako se oslobodi mjesto. Prednost pri upisu ima dijete čiji je zahtjev ranije zaprimljen. Djeca s liste čekanja se mogu upisati 1. ili 15. dana u mjesecu. U iznimnim slučajevima, ravnatelj Vrtića je ovlašten uključiti dijete u jaslice/vrtić tijekom pedagoške godine, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, kao što su: smrt roditelja ili skrbnika, teška bolest roditelja koja zahtjeva duže bolničko liječenje, teško narušeni odnosi u obitelji, zanemarivanje odnosno napuštanje djeteta, razvod braka i slično.

 

 1. PRAVO NA PRIGOVOR

 

Članak 17.

Roditelj djeteta ima pravo na prigovor na rezultate upisa u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata upisa. Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu Vrtića, maslacak@mursko-sredisce.hr

 

Članak 18.

Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Vrtića koje može:

 • odbaciti prigovor kao nepravodoban
 • odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa
 • prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa.

Odgovor na prigovor u pisanom obliku dostavlja se roditelju/skrbniku.

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Članak 19.

Nakon donošenja odluke o prigovorima, utvrđuju se konačni rezultati upisa. Izvješće o rezultatima upisa ravnatelj je dužan dostaviti Upravnom vijeću Vrtića.

 

Članak 20.

Na temelju konačnih rezultata upisa formiraju se odgojne skupine. Vrtić s roditeljem/skrbnikom sklapa Ugovor o ostvarivanju programa kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića najkasnije do 25. kolovoza u godini u kojoj se upisi provode. Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića potpisuju oba roditelja/skrbnika, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Dijete upisano u Vrtić slijedom oglasa započinje ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno.

 

Članak 21.

Ukoliko nema djece na listi čekanja ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Vrtića o slobodnom mjestu za upis djeca za koju su zahtjevi za upis podneseni nakon roka o obavijesti o upisu, mogu se upisivati u Vrtić tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

 

Članak 22.

Dijete ne može početi pohađati vrtić ako roditelji nisu podmirili ranije dugovanje za korištenje usluga Vrtića.

 

 1. PRIJEM NOVO UPISANE DJECE

 

Članak 23.

Tijekom upisnog postupka, a prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni program roditelj je obvezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor. Inicijalnom razgovoru prisustvuje jedan od roditelja i stručni suradnici Vrtića. Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima te se dogovara period prilagodbe.

 

VII. PRIMJENA PROGRAMA ILI ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

 

Članak 24.

Djetetu će se omogućiti promjena programa ili odgojno-obrazovne skupine ukoliko u Vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.

 

Članak 25.

Vrtić može zbog uvjeta rada, organizacije djelatnosti, primjene Državnih pedagoških standarda ili drugih okolnosti te organiziranja odgojno-obrazovnih skupina premjestiti dijete u drugu odgojno-obrazovnu skupinu.

VIII. ISPIS DJECE

 

Članak 26.

Roditelj je dužan obavijestiti Vrtić o namjeri prestanka korištenja usluga Vrtića najmanje petnaest (15) dana prije ispisa. Roditelj je dužan potpisati ispisnicu i podmiriti eventualna dugovanja.

Danom ispisa prestaje važiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića.

Jednom ispisano dijete u slučaju novog podnošenja zahtjeva za upis, ponovno prolazi upisni postupak sa svim dokazivanjima reda prvenstva te se stavlja na Listu čekanja, ako ona postoji.

 

Članak 27.

Roditelji koji u roku od petnaest (15) dana od početka pedagoške godine ne dovedu dijete i ne opravdaju nedolazak smatrat će se da su odustali od upisa te će dijete biti ispisano.

 

Članak 28.

Vrtić može ispisati dijete roditelja-korisnika usluga ukoliko:

 • dijete izostane neopravdano duže od 60 dana
 • roditelj odnosno skrbnik uredno i na vrijeme ne plaća ugovoreni iznos duže od 2 mjeseca uzastopno
 • roditelj odnosno skrbnik krši ugovorne obveze

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka ravnatelj Vrtića donosi rješenje o ispisu djeteta.

Protiv rješenja o ispisu djeteta roditelj-korisnik usluge ima pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Danom ispisa prestaje važiti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića.

 

Članak 29.

Roditelj-korisnik usluga dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta.

Roditelj-korisnik usluga dužan je opravdati izostanak djeteta.

Za dane izostanka djeteta zbog bolesti, roditelj-korisnik usluga dužan je priložiti liječničku potvrdu najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

 

Članak 30.

U slučaju da roditelj-korisnik usluga nije podnio zahtjev za ispis, a niti obavijestio o razlozima izostanka djeteta, smatra se da je dijete ispisano iz Vrtića protekom roka od 60 dana od zadnjeg dana korištenja usluga, a roditelj-korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove od tog roka.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

Roditelj-korisnik usluga dužan je tijekom godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u odnosu na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario prednost pri upisu.

Vrtić može tijekom godine tražiti provjeru podataka o osobnom statusu roditelja-korisnika usluge i činjenice kojima je ostvario prednost pri upisu.

 

Članak 32.

Informacije o djeci i roditeljima koje Vrtić posjeduje, zaštićene su sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 33.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

 

Članak 34.

Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića nakon dobivene suglasnosti osnivača, a stupa na snagu 8 dana nakon objave.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Josip Sršan

 

 

Transparentnost
Skip to content